Tin tức

Phương án chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của NHV, được tổ chức vào cuối tháng 4/2022 nhất trí thông qua. Nguồn chi trả cổ tức…
Kết quả phát hành được công bố sau khi doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Cụ thể, trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần này,…
NHV
 Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Mã chứng khoán: NHV) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng…
nhv
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty NHV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2022 đều có quyền tham dự Đại hội. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có thể…