Tin nổi bật

nhv
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty NHV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2022 đều có quyền tham dự Đại hội. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có thể…