NHV thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Mã chứng khoán: NHV) sẽ được tổ chức vào ngày 29/4/2022 theo hình thức trực tiếp tại tầng 4, tòa A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty NHV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2022 đều có quyền tham dự Đại hội. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự) và gửi các giấy tờ này về Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 23/4/2022. Người đủ điều kiện tham dự cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Bên cạnh đó một loạt tờ trình cũng dự kiến được xin ý kiến Đại hội thông qua, bao gồm: Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm năm 2021; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty…

Tài liệu họp sẽ được đăng tải cụ thể trên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link https://nhv.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin