Tin tức Tin tức

Nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý khác của Công ty.